nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji Poznaj dzieło St. Papczyńskiego
Rezerwacje

Informacja

06-07-2015

Urząd Gminy Puszcza Mariańska zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy o rozsądny pobór wody z wodociągu w szczególności o nie podlewanie ogródków i działek .

 

Szkolenie

02-07-2015

Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób promować swoją organizację za pomocą nowych technologii informacyjnych

 

zgłoś się na


szkolenie pt. „Wykorzystywanie nowych

technologii informacyjnych w budowaniu

wizerunku NGO”

 

organizowane przez

 

Mariański Ruch Inicjatyw 

Ekonomiczno-Społecznych

 


Szkolenie skierowane jest do:

przedstawicieli organizacji pozarządowych (członkowie, pracownicy, wolontariusze),

grup nieformalnych,

przedstawicieli administracji publicznej z terenu powiatu żyrardowskiego w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 


Szkolenie przeprowadzone zostanie w dniach:

 

21.07.–24.07.2015 r. w godzinach 17:00–20:00

 

Miejsce: Żyrardów, ul. 1-go Maja 37A (Hotel M-4).

 

Zapisy prowadzone są do  17.07.2015 r. do godziny 14:00

pod nr tel. 46/831-81-09, e-mail: centrum@inicjatywa.info.pl

 


Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.
Szkolenie współfinansowane jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Dyżur Radnego

02-07-2015
W dniu 8 lipca 2015 roku  (środa)  w godzinach 14:30 do 16:00, w pokoju nr 15 w Urzędzie Gminy w Puszczy Mariańskiej dyżur będzie pełnił  radny Dariusz Koliński.
 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

25-06-2015

 Puszcza Mariańska 23.06.2015 r.

   Urząd Gminy Puszcza Mariańska

    Ul. S. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 

   Młodszy referent w Referacie Finansowym

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

1) określanie zobowiązań podatkowych podatników (osób fizycznych) podatków : rolnego, leśnego, od nieruchomości

2) prowadzenie stosownej  dokumentacji w w/w  zakresie spraw,

3) wydawanie decyzji  i prowadzenie postępowań  na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa ,

4) wydawanie zaświadczeń dot. „podatków gminnych”,

5) przeprowadzanie kontroli podatkowej w zakresie podatków wymienionych w pkt 1,

6) współpraca z innymi podmiotami w zakresie poboru podatków (np. sołtysami),

7) przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie „podatków gminnych”

8) obsługa systemów i rejestrów komputerowych w powyższym zakresie,

9)    realizacja zadań urzędu gminy dot. wszystkich urzędników

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca na piętrze budynku Urzędu Gminy z koniecznością codziennego wchodzenia na piętro budynku.  Stanowisko pracy wiąże się z wyjazdami „w teren”.  Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek nie jest wyposażony w podjazdy oraz windę. W budynku ciągi komunikacyjne o odpowiednich szerokościach. Drzwi do pomieszczenia uniemożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim. W pomieszczeniu pracy dojścia i przejścia ograniczają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku na piętrze znajduje się toaleta nie dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Stanowisko pracy:

- pełen etat,

-  praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,

- kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Urzędu.

W przypadku kandydata, który po raz pierwszy podejmie pracę na stanowisku urzędniczym- zostanie zawarta umowa o pracę na czas  określony nie dłuższy niż 6 m-cy, w tym okresie pracownik będzie zobowiązany do odbycia służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym (art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych)

 

Wymagania niezbędne:

·    obywatelstwo polskie

·    wykształcenie  co najmniej średnie

·    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

·    niekaralność za przestępstwo umyślne (w tym ścigane z oskarżenia publicznego, przestępstwo skarbowe)

·    nieposzlakowana opinia

·    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na opisywanym stanowisku

 

Wymagania dodatkowe:

·    znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel),  Internetu, poczty elektronicznej

·    znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ordynacji podatkowej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy  o pracownikach samorządowych, 

·    wysoka  kultura osobista, samodzielność, odpowiedzialność,  zaangażowanie

·    

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wskaźnik ten wynosi 5,33 %

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·   podpisane odręcznie: cv z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

·    kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

·    kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

·    podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

·    podpisane odręcznie oświadczenie o stanie zdrowia

·    podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

·    podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

·    podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182”

·    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

·    dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy składać  osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy (pokój nr 8) lub przesłać pocztą na adres:

 

Urząd Gminy Puszcza Mariańska

Ul. S. Papczyńskiego 1 , 96-330 Puszcza Mariańska

z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko młodszego referenta  w Referacie Finansowym ” + imię i nazwisko, adres do korespondencji  Kandydata

w terminie do dnia 8 lipca   2015 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy)

 

Informacje dodatkowe:

- oferty odrzucone zostaną kandydatom zwrócone drogą pocztową,

- oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy po w/w terminie, nie będą rozpatrywane,

- bliższych informacji udziela: Wioleta Malowaniec, Sekretarz Gminy Tel. 46/8318151, 8318169, 512153875,

 

   Wójt Gminy

 

/-/ Michał Staniak

 

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu „SOŁECTW@ w sieci”!

25-06-2015
 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

25-06-2015

  Puszcza Mariańska 23.06.2015 r.

Urząd Gminy Puszcza Mariańska

Ul. S. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora na samodzielnym stanowisku ds. gospodarki komunalnej

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

1)    Sprawowanie bieżącego nadzoru nad funkcjonowaniem  stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

2)    Dokonywanie remontów, napraw, modernizacji dot. w/w mienia gminy,

3)    Realizacja procedury podłączania posesji do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,

4)    Budowa i prowadzenie baz danych dot. użytkowania sieci w systemie elektronicznym,

5)    Budowa i prowadzenie w systemie elektronicznym ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków,

6)    Uzyskiwania zezwoleń wodno prawnych na rzecz gminy,

7)    prowadzenie stosownej  dokumentacji w w/w  zakresie spraw,

8)    współpraca z innymi podmiotami w zakresie gospodarki wodno-ściekowej gminy  ( w tym konserwatorami)

9)    przygotowywanie projektów aktów prawnych  na stanowisku pracy,

10) przygotowywanie planów i sprawozdań na stanowisku pracy

11) obsługa systemów i rejestrów komputerowych w powyższym zakresie,

12) realizacja zadań urzędu gminy dot. wszystkich urzędników

 

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy: Praca na piętrze budynku Urzędu Gminy z koniecznością codziennego wchodzenia na piętro budynku.  Stanowisko pracy wiąże się z wyjazdami „w teren”.  Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek nie jest wyposażony w podjazdy oraz windę. W budynku ciągi komunikacyjne o odpowiednich szerokościach. Drzwi do pomieszczenia uniemożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim. W pomieszczeniu pracy dojścia i przejścia ograniczają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku na piętrze znajduje się toaleta nie dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Stanowisko pracy:

- pełen etat,

-  praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,

- kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Urzędu.

W przypadku kandydata, który po raz pierwszy podejmie pracę na stanowisku urzędniczym- zostanie zawarta umowa o pracę na czas  określony nie dłuższy niż 6 m-cy, w tym okresie pracownik będzie zobowiązany do odbycia służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym (art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych)

 

Wymagania niezbędne:

·   obywatelstwo polskie

·   wykształcenie  co najmniej średnie

·   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

·   niekaralność za przestępstwo umyślne (w tym ścigane z oskarżenia publicznego, przestępstwo skarbowe)

·   nieposzlakowana opinia

·   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na opisywanym stanowisku

Wymagania dodatkowe:

·   znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel),  Internetu, poczty elektronicznej,

·   doświadczenie zawodowe w zakresie spraw technicznych (np. budowlanych, pracy z mapą i rysunkiem technicznym)

·   znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, 

·   wysoka  kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność,  zaangażowanie

·    

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wskaźnik ten wynosi 5,33 %

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·    

·   podpisane odręcznie: cv z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

·   kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

·   kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

·   podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

·   podpisane odręcznie oświadczenie o stanie zdrowia

·   podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

·   podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

·   podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182”

·   kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

·   dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy składać  osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy (pokój nr 8) lub przesłać pocztą na adres:

 

Urząd Gminy Puszcza Mariańska

Ul. S. Papczyńskiego 1 , 96-330 Puszcza Mariańska

z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko  podinspektora na samodzielnym stanowisku ds. gospodarki komunalnej” + imię i nazwisko, adres do korespondencji  Kandydata

w terminie do dnia 8 lipca   2015 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy)

 

Informacje dodatkowe:

- oferty odrzucone zostaną kandydatom zwrócone drogą pocztową,

- oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy po w/w terminie, nie będą rozpatrywane,

- bliższych informacji udziela: Wioleta Malowaniec, Sekretarz Gminy Tel. 46/8318151, 8318169, 512153875,

 

   Wójt Gminy

 

/-/ Michał Staniak

 

Rajd Rowerowy

24-06-2015

RAJD ROWEROWY

 

Lokalna Grupa Działania „Echo Puszczy Bolimowskiej”

serdecznie zaprasza na

Mariański Rajd Rowerowy

 

który odbędzie się w sobotę 27 czerwca  2015 r.

 

9.30—zbiórka na placu przed biurem Lokalnej Grupy Działania  „Echo Puszczy Bolimowskiej” w Puszczy Mariańskiej.

10.00 — rozpoczęcie Rajdu

14.30 — ognisko przy Nadleśnictwie Radziwiłłów

 

Planowana trasa obejmuje ok 30 km.

 

Zapewniamy:

— przewodnika

— prowiant podczas ogniska (kiełbaski, pieczywo, napoje)

— wspaniałą atmosferę i zabawę

 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie udziału w Rajdzie

do dnia 26 czerwca 2015 r.

Lokalna Grupa Działania „Echo Puszczy Bolimowskiej”, ul.Króla Jana Sobieskiego 1, 96-330  Puszcza Mariańska

tel./faks: 46/831-81-17 (Katarzyna Niewczas)

e-mail: kasia@inicjatywa.info.pl

 

Pociąg "Słoneczny"

19-06-2015

W tegoroczne wakacje po raz jedenasty na tory wyjedzie pociąg „Słoneczny” Kolei Mazowieckich. Będzie kursował codziennie w okresie 28.06.-30.08.2015 r. w relacji Warszawa Zachodnia – Ustka – Warszawa Zachodnia. Zatrzyma się m.in. w Gdańsku, Sopocie,Gdyni, Wejherowie, Lęborku i Słupsku. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie www.mazowieckie.com.pl.

Pociąg „Słoneczny” składa się z nowoczesnych wagonów piętrowych i lokomotywy Traxx wyprodukowanych przez firmę Bombardier. Prędkość maksymalna pociągu wynosi 160 km/h.

Podróż „Słonecznym” jest szybka i komfortowa. Wagony piętrowe są klimatyzowane, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wyposażone w przewijaki dla niemowląt. Turysta, który na wakacyjne wojaże zechce zabrać ze sobą rower, doceni możliwość skorzystania ze specjalnie zainstalowanych stojaków na rowery. Na pokładzie dostępny jest również catering. Nad spokojnym przebiegiem podróży każdego turysty czuwa uprzejma i kompetentna obsługa pociągu.

Bilety na pociąg „Słoneczny” są do nabycia w bardzo atrakcyjnych cenach. Honorowane są zniżki ustawowe, dodatkowo w cenie biletu można zabrać ze sobą rower lub psa. Zakupu biletów można dokonać wkasach biletowych, w biletomatach KM, a także bezpośrednio u kierownika pociągu.

Wakacyjnemu połączeniu stolicy z wybrzeżem towarzyszy akcja promocyjna „Słoneczny wysyp rabatowy”, dzięki której osoby podróżujące pociągiem „Słoneczny” mogą skorzystać z atrakcyjnych zniżek winteresujących miejscach nad morzem.

 

 

Informacja - Ławnicy

17-06-2015

 

Informacja

w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników

kadencja 2016-2019

Urząd Gminy Puszcza Mariańska informuje, że z dniem 30 czerwca 2015 r.  upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników  sądowych na kadencję 2016-2019 do orzekania w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie oraz w Sądzie Okręgowym w Płocku.

Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej spośród zgłoszonych kandydatów wybierze do Sądu Rejonowego w Żyrardowie 2 osoby, w tym 2 osoby do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz 1 osobę do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku.

Kandydatem na ławnika może być osoba, która spełnia następujące wymagania:

- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

- jest nieskazitelnego charakteru,

- ukończyła 30 lat, nie przekroczyła 70 lat,

- jest zatrudniona (prowadzi działalność gospodarczą) lub zamieszkuje co najmniej od roku na terenie Gminy Puszcza Mariańska,

- jest zdolna ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

- posiada co najmniej wykształcenie średnie,

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kandydatów na ławników  mogą zgłaszać  radzie gminy: prezes sądu rejonowego, stowarzyszenia, zarejestrowane organizacje  społeczne i związkowe,  z wyłączeniem partii politycznych , a także co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale  na terenie gminy Puszcza Mariańska.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia /druk dostępny w Urzędzie Gminy/. Do zgłoszenia  kandydat na ławnika ma obowiązek dołączyć:

- 2 zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego,

- informację z Krajowego Rejestru Karnego,

- oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie , że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,  stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

/Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego -   ponosi kandydat na ławnika/

Do karty złożonej przez obywateli  dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona),  nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania oraz własnoręczny podpis każdej z co najmniej 50 osób zgłaszających kandydata.

Do karty zgłoszenia kandydata złożonej przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową , dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Zgłoszenia przyjmowane będą przez sekretariat Urzędu Gminy /pokój nr 8/ codziennie  w godzinach pracy Urzędu do dnia 30 czerwca 2015 r..

 

  Wójt Gminy

  Michał Staniak

 

Puszcza Mariańska 15 czerwca 2015 r.

 

 

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

16-06-2015

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości :

 

 

 

30 czerwca  2015 w godz.

 

8:30 – 17:30 Zadworze nr: 1 – 14, Wygoda nr: 1, 9, 18, Biernik nr: 6, 8, 10, 11, oraz

ul. (Mariańska, Włościańska), Marianów nr 10.

 

Rejon Energetyczny przeprasza za utrudnienia  związane z przerwą w dostawie energii  elektrycznej. Informacji  o w/w. przerwach można pozyskać pod nr telefonu 991 wybierając odpowiednią opcje.

Dodatkowo informacje o wyłączeniach znajdują się na stronie internetowej: www.zelt.pl

 

 
Odwiedziło nas już 12392325 osób.