nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji Poznaj dzieło St. Papczyńskiego
Rezerwacje

Dyżur Radnego

23-01-2015

W dniu 28 stycznia (środa) w godzinach 15:30 - 16:30, w pokoju nr 15
Urzędu Gminy  w Puszczy Mariańskiej dyżur będzie pełnił radny Dariusz Koliński.

 

Kurs komputerowy

23-01-2015

Serdecznie zapraszamy
 osoby chętne do udziału
w kursach komputerowych
(poziom podstawowy
i zaawansowany)
Udział w kursie jest bezpłatny!

 

 

Zgłoszenia przyjmowane do dn.27.01.2015 r.
w siedzibie Mariańskiego Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych,
ul. Króla Jana Sobieskiego 1,


96-330 Puszcza Mariańska,
lub pod nr telefonu: 46/831-81-09

 

Warsztaty rękodzielnicze

23-01-2015

Serdecznie
   zapraszamy

 osoby chętne do udziału
 w warsztatach rękodzielniczych:
 - tworzenie kwiatów z bibuły,

- tworzenie z wikliny papierowej,

    - tworzenie biżuterii .
Udział w kursie jest bezpłatny!

 

 

Zgłoszenia przyjmowane do dn.06.02.2015 r.
w siedzibie Mariańskiego Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych,
ul. Króla Jana Sobieskiego 1,


96-330 Puszcza Mariańska,
lub pod nr telefonu: 46/831-81-09

 

 

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

21-01-2015

I N F O R M A C J A

 

 

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej informuje, że w dniach z 21 na 22 stycznia 2015roku odbędzie się Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych”. Badanie liczby bezdomnych będzie przeprowadzone przez pracowników socjalnych ośrodka pomocy społecznej.

Informację na temat badania liczby bezdomnych można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Puszczy Mariańskiej pod numerem telefonu 46 831 87 49

Koordynator badania pracownik socjalny Mariusz Janczak

 

Informacja KRUS do rolników

21-01-2015
Artykuł KRUS skierowany jest do rolników mieszkających na terenie  gminy, ubezpieczonych w KRUS.
 

Projekt dla organizacji pozarządowych dobiegł końca.

21-01-2015
Zakończył się projekt Lokalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Puszczy Mariańskiej. W ramach tego projektu, który kosztował ponad siedemset tysięcy złotych udało się pomóc doradczo, szkoleniowo lokalnym liderom z terenu powiatu żyrardowskiego i gminy Bolimów. Organizacje pozarządowe mogły skorzystać też z fachowej porady prawnej czy księgowej, w tym czasie pojawiły się też dwie nowe. Podczas trzyletniego czasu trwania projektu wsparcie uzyskało ponad 70 organizacji. W tym czasie na rynku pojawiła się lokalna gazeta bezpłatna promująca stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Podczas konferencji na zakończenie programu, lokalni społecznicy mówili o ciągłej potrzebie istnienia centrum wsparcia, niezbędnych poradach prawnych, z zakresu księgowości, pisania projektów. Realizacja projektu zakończyła się w grudniu 2014 roku. Jn
 

Konferencja MODR -u o efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem rolnym.

21-01-2015
W Korytowie odbyła się konferencja na temat efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem rolnym z uwzględnieniem promocji własnych produktów oraz z wykorzystaniem unijnych funduszy. Wśród gości byli też rolnicy: Wojciech Walczak oraz Jerzy Żółtowski ale też Jagoda Domagała, właścicielka przedsiębiorstwa Gajm z Wygody na terenie Gminy Puszcza Mariańska. Wśród prelegentów była Grażyna Nachtman, która mówiła o przewidywanych skutkach wprowadzenia podatku dochodowego w polskim rolnictwie. Jak podkreślała przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym mają być przychody uzyskane ze sprzedaży produktów i usług realizowanych w ramach działalności rolniczej o wartości powyżej 100 tysięcy złotych. Przedmiot opodatkowania ma być sprzedaż własnych produktów roślinnych i zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym, usługi agroturystyczne (liczba pokoi5) ,usługi własnym sprzętem do wysokości przychodów 10 tysięcy złotych, sprzedaż przetworzonych w gospodarstwie własnych produktów do wartości 5 tysięcy złotych, dzierżawa gospodarstwa, jego części oraz składników majątku gospodarstwa. Inne składniki przychodu: otrzymanie odszkodowania w ramach działalności rolniczej, sprzedaż składników majątku używanych w działalności rolniczej. Nie będzie wliczana wartość produktów zużytych na potrzeby własne i działalności rolniczej. Opodatkowanie ma być w formie: na zasadach ogólnych i ryczałtem. Podatek będzie płacony za rok podatkowy ale nie będzie dotyczył roku gospodarczego, który poprzedza ten rok podatkowy. Rok gospodarczy to rok obejmujący II półrocze danego roku i I półrocze następnego roku kalendarzowego. Istnieje obowiązek przechowywania faktur. Podatek dochodowy to jeden z tematów spotkania. Na koniec rolnicy dzielili się sowimi doświadczeniami. Wojciech Walczak mówił o swoim gospodarstwie mlecznym, dobrostanie zwierząt. Jagoda Domagała razem z mężem Andrzejem prowadzą firmę Gajm. Znani są z wyrobu ekologicznych miodów, swego czasu produkowali także kosmetyki. Prowadzą małe przedsiębiorstwo w Wygodzie, gdzie nabyć można ich produkty. Andrzej Domagała stara się też promować lokalne specjały kulinarne czy wyroby w różnych miejscach kraju i poza granicami. Działa bowiem w stowarzyszeniu Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno- Społecznych. Podczas dyskusji można było się dowiedzieć o tym, że rolnicy będą głównymi beneficjentami PROW na kolejne lata jako producenci i jako mieszkańcy wsi. Na działania, gdzie rolnicy będą wyłącznymi beneficjentami planuje się przeznaczyć ponad 8,9 mld euro, w tym na:
-modernizacje gospodarstw rolnych- 2,8 mld euro,
-rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej- 1,6 mld euro,
płatność ONW- 2,3 mld euro.
Na działania, gdzie rolnicy jako producenci również będą beneficjentami, ale już niewyłącznymi, planuje się przeznaczyć 1,44 mld euro, w tym na:
-przetwórstwo i marketing produktów rolnych,
-przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i działania zapobiegawcze. Oprac. jn
 

Ogłoszenie

19-01-2015

GKRPA 8141.3 .2014   Puszcza Mariańska 15.01.2015 r.

 

Ogłoszenie

o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

    Realizując Uchwałę Nr LIV/259/2010 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia  1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

    Wójt Gminy Puszcza Mariańska ogłasza:

 

konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dotyczącego „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych na rok 2015”.

 

W/w dokument dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.ugpuszcza-marianska.bip.org.pl  oraz w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska pokój nr 7.

 

Wnioski, uwagi i opinie do „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015” należy składać w formie pisemnej do sekretariatu Urzędu Gminy Puszcza Mariańska  (pokój nr 8) w dniach od 20 stycznia 2015 r. do 27 stycznia 2015 r.

 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest p. Wioleta Malowaniec – Sekretarz Gminy, pok. Nr 7, tel. 46/8318151, 8318169, kom. 512153875

 

 

 

  Z up. Wójta Gminy

 

  /-/ Wioleta Malowaniec

Sekretarz Gminy

 

Wybory sołeckie

19-01-2015

ZARZĄDZENIE  NR 1/2015

Wójta Gminy Puszcza Mariańska

z dnia 16 stycznia 2015 r.

 

 

w sprawie: przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t. z późn.  zm.)  i Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy Puszcza Mariańska ,  Wójt Gminy Puszcza Mariańska postanawia co następuje:

 

   § 1

Zarządza się przeprowadzenie wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy Puszcza Mariańska zgodnie z terminarzem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

   § 2

1.    Wyznacza się przewodniczących wyborczych zebrań wiejskich, zgodnie z załącznikiem do  niniejszego zarządzenia.

2.    Wyznaczenie radnego Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej na przewodniczącego wyborczego zebrania wiejskiego następuje w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Gminy.

 

§ 3

Wykonanie  zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

   § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

  Wójt Gminy

 

  Michał Staniak

 

 

Stypendia

13-01-2015

   Stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przyznane po raz drugi

W 2012 r. Stowarzyszenie Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych uruchomiło Fundusz Stypendialny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Puszcza Mariańska osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

Z dniem 17 października 2013 r. powołano Radę Funduszu w składzie:

1)    Andrzej Domagała – Przewodniczący (Radny Gminy Puszcza Mariańska, członek Komisji Rewizyjnej MRIES)

2)    Renata Chmielewska – Zastępca Przewodniczącego (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Michałowie)

3)    Jacek Zawadzki – Członek Rady (Prezes MRIES)

4)    Elwira Koprowska-Skalska – Członek Rady (Dyrektor MRIES)

5)    Michał Staniak – Członek Rady (Wójt Gminy Puszcza Mariańska)

6)    Maciej Obłękowski – Członek Rady (Radny Gminy Puszcza Mariańska)

7)    Maria Kroc – Członek Rady (Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach)

8)    Dorota Monkiewicz – Członek Rady (Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego wraz z filiami i Gimnazjum w Puszczy Mariańskiej)

9)    Teresa Rakowska – Członek Rady (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Walerianach)

Rada Funduszu zatwierdziła Regulamin Funduszu Stypendialnego.

Źródłem finansowania stypendiów są przede wszystkim wpłaty 1% podatku przeznaczone na ten cel oraz darowizny.

W dniu 11 grudnia 2014 r. Rada, w oparciu o dysponowane środki podjęła decyzję o przyznaniu stypendiów naukowych dla 32 uczniów, w tym 9 stypendiów dla uczniów z najwyższą średnią z każdej szkoły w wysokości 100 zł oraz 23 – dla uczniów ze średnią ocen powyżej 5,18 w wysokości 50 zł. Jedynym kryterium była wysokość średniej końcowych ocen za rok szkolny 2013/2014. Informacje o wynikach uczniów przekazali dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Puszcza Mariańska. 

W 2014 r. na stypendia otrzymano łącznie 2150,29 zł, w tym:

1550,29 zł - zgodnie z informacją szczegółową przekazaną z Urzędu Skarbowego wpłaty 1% podatku za 2013 r.;

600,00 zł  - darowizny od osób fizycznych.

Gorąco zachęcamy do przekazywania 1% podatku za 2014 rok na stypendia dla uczniów szkół z terenu gminy Puszcza Mariańska i dziękujemy za dotychczasowe wsparcie naszych działań.

Jak przekazać 1% podatku na stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Puszcza Mariańska? W składanym zeznaniu podatkowym należy wskazać nr KRS 0000092138, a następnie w części „Informacje dodatkowe” jako cel szczegółowy wpisać STYPENDIUM.

Ty nic nie tracisz, a zyskują nasze dzieci.

Rada Funduszu Stypendialnego MRIES

 

 

 
Odwiedziło nas już 8946572 osób.