nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji Poznaj dzieło St. Papczyńskiego
Rezerwacje

OD PRZYPADKU DO WYPADKU !

27-10-2014

OD PRZYPADKU DO WYPADKU !

 

Jesień to czas zbioru ostatnich plonów i pracy w polu oraz w obejściu. Choć zima kojarzy się z odpoczynkiem, to na wsi zawsze jest coś do zrobienia. Pora jesienno-zimowa to okres, w którym jest więcej czasu na dokonanie wielu napraw, czy bieżących konserwacji maszyn i urządzeń. Mimo, że pracy jest nierzadko mniej to i tak wyjątkowo często dochodzi do wypadków.

Szybko zapadający zmierzch utrudnia widoczność. Do tego padający deszcz, czy śnieg powoduje rozmiękczenie gruntu, oblodzenie dróg i podwórzy. Najczęściej w tak niesprzyjających warunkach dochodzi do upadków. Do tej pory w 2014r. na terenie województwa mazowieckiego spośród 2346 wypadków przy pracy rolniczej aż 871 z nich to upadki osób. Wpływu na warunki atmosferyczne nie mamy, ale możemy przygotować się do pracy w tak niesprzyjających okolicznościach.

Do większości wypadków w gospodarstwach rolnych dochodzi w związku z nieprzestrzeganiem elementarnych zasad BHP tj. nieodpowiednia organizacja własnego miejsca pracy, brak dbałości o porządek w obejściach gospodarskich, praca w nieodpowiednim lub zabrudzonym obuwiu, zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych a także nieprawidłowy sposób wchodzenia lub schodzenia z maszyn i urządzeń rolniczych i drabin. Może to zabrzmi zaskakująco, ale do większości tego typu zdarzeń wypadkowych dochodzi zwykle na podwórzu i w budynkach gospodarczych, przeważnie na płaskiej powierzchni oraz na schodach i drabinie. Skutkiem takich wypadków są głównie urazy kończyn dolnych i górnych.

Nie każdego wypadku można uniknąć, ale można zminimalizować jego skutki, dlatego gorąco apelujemy do rolników o ostrożną i bezpieczną pracę!

Należy pamiętać zatem, aby:

  • W OBEJŚCIU

- przed wystąpieniem przymrozków wyrównać nawierzchnię podwórza, usunąć wszystkie przedmioty  i materiały  blokujące ciągi komunikacyjne,

- przygotować piasek, popiół  lub sól gospodarczą do posypywania oblodzonych ścieżek,

- studzienki, szamba zabezpieczyć przykryciem lub barierami ochronnymi,

-     usunąć zbędne przedmioty z przejść i schodów (schody w okresie zimy powinny być

zaopatrzone w maty antypoślizgowe i wyposażone w poręcze)

- dokonać przeglądu instalacji elektrycznych, wymienić zużyte żarówki, zadbać o prawidłowe oświetlenie podwórza oraz budynków inwentarskich i gospodarczych,

- przygotować odzież, która zatrzyma ciepło oraz ochroni przed deszczem, wiatrem i mrozem,

- zaopatrzyć się w odpowiednie obuwie gumowe do pracy na wilgotnym podłożu oraz obuwie

przylegające do kostki, ocieplane z podeszwą protektorowaną, które zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć

- maszyny i urządzenia stawiać na utwardzonych nawierzchniach, w miejscach, w których nie

przeszkadzają w bezpiecznym poruszaniu się;

 

  • W BUDYNKACH

- utrzymywać czystość w ciągach komunikacyjnych, nie zastawiać ich sprzętem  i narzędziami,

- ostre, niebezpieczne narzędzia przechowywać na wieszakach lub wkładać je do stojaków,

- otwory stropowe wyposażyć w barierki ochronne i  listwy przypodłogowe,

-  sprawdzić drabiny, dokonać ich konserwacji. Pamiętaj, że bezpieczna drabina to drabina posiadająca (u dołu gumowe lub ostre zakończenia, u góry zamontowane haki). Kąt nachylenia drabiny powinien wynosić od 65° -75°, i co najmniej 0,75m nad powierzchnię, na którą wchodzisz;

 

  • NA DRODZE

- korzystając z dróg publicznych zadbać o stan techniczny ciągnika i innych maszyn

rolniczych, w szczególności o prawidłowe oświetlenie,

- Uwaga! od 1 września każdy pieszy idący po zmierzchu poza obszarem zabudowanym musi mieć na sobie odblaskową odzież lub opaskę.

 

Jeżeli jednak do wypadku w gospodarstwie dojdzie, pamiętajcie, aby ten wypadek niezwłocznie zgłosić do najbliższej Placówki Terenowej KRUS, ponieważ zwłoka w zgłoszeniu wypadku może mieć wpływ na ustalenie przyczyn i jego okoliczności.

 

Konkurs

24-10-2014

   Grupa  

 

 

 

Grupa

POSZUKIWACZE ZAPOMNIANEJ HISTORII

 

zaprasza do udziału w konkursie

 

WEHIKUŁ CZASU –

 PROJEKT GRAFICZNY

 

 

· Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego, który trafi na okładkę płyty CD z Kroniką Gminy Puszcza Mariańska.

· Format pracy: rysunek, szkic lub projekt graficzny przy użyciu programów komputerowych.

· Konkurs skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej i licealnej

 z Gminy Puszcza Mariańska.

· Projekty można przesyłać na adres e-mail:

 kafejka.mries@wp.pl wraz z imieniem i nazwiskiem lub dostarczyć na płycie CD do biura Mariańskiego Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych ul. Sobieskiego 1, Puszcza Mariańska.

· Gotowe prace prosimy dostarczyć do  3 listopada.

· Kronika w wersji elektronicznej dostępna jest w biurze MRIES.

   Więcej informacji pod nr.tel. 46 831 81 09.

 

DO WYGRANIA ATRAKCYJNE NAGRODY.

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My.

 

 

 

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

21-10-2014

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości :

 

 

 

29 października  2014 w godz.

 

8:00 – 11:00 Niemieryczew.

 

ODDAJ GŁOS

20-10-2014

ODDAJ GŁOS
NA GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ
W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ I WYGRAJ DLA NIEJ
10 TYS. ZŁ. NA REMONT

 

Założeniem akcji jest pomoc lokalnym społecznościom w zapewnieniu powszechnego dostępu do książek i czasopism, poprzez remont 10 wybranych w drodze głosowania bibliotek. PEKAES, realizując projekt, pragnie zwrócić uwagę na wagę czytelnictwa
oraz podkreślić troskę o swoich pracowników. Społeczności, zgłaszając swój pomysł,
a następnie głosując, mogą realnie wpłynąć na poprawę stanu lokalnej biblioteki.

 

Zasady są proste.
Spośród bibliotek, które otrzymają najwięcej głosów Internautów wyłonione zostanie
10 placówek, które wyremontuje Kulczyk Fundation wraz
z firmą PEKAES, która w tym roku obchodzi swoje 10 urodziny.

Poniżej szczegóły konkursu

Wejdź na stronę http://www.pekaespomaga.pl

 

w dniach od 15 października do 5 listopada 2014 roku
i zagłosuj!

Każdy użytkownik internetu może oddać swój głos na bibliotekę
poprzez specjalną aplikację dostępną na stronie www.pekaspomaga.pl
podając swój adres e-mail. Uczestnicy mogą oddawać nie więcej niż jeden głos dziennie, w ramach tego samego adresu e-mail oraz z poziomu jednej
przeglądarki internetowej.

Projekt ma charakter konkursowy. Spośród wszystkich zgłoszonych do niego bibliotek zostanie wyłonionych 10, w których odbędzie się remont.

 

KAŻDEGO DNIA MOŻNA ODDAĆ JEDEN GŁOS

GŁOSUJ JUŻ DZISIAJ – SZKODA KAŻDEGO DNIA

 

P O M Ó Ż   Z M I E N I Ć   W Y G L Ą D   N A S Z E J   B I B L I O T E K I

 

PROTOKÓŁ

20-10-2014

Puszcza Mariańska, 20.10.2014r.

Ob.523.1.2014

PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1. Przedmiot konsultacji:

Na podstawie Uchwały Nr LIV/259/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia     1 października 2010r.  poddano konsultacjom projekt rocznego programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie na rok 2015.

2. Termin konsultacji:

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 06.10.2014r. do 13.10.2014r.

3. Przebieg konsultacji:

Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu rocznego programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie na rok 2015 na stronie internetowej gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej. W/w projekt był również udostępniony w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska pokój nr 20. Wnioski, uwagi i opinie do projektu należało składać w wyznaczonym terminie w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska – pokój nr 8. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji była  p. Karolina Obłąkowska – młodszy referent na samodzielnym stanowisku ds. obywatelskich w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska.

4. Wyniki konsultacji:

W wyznaczonym terminie jako jedyne swój wniosek – opinię do projektu zgłosiło Stowarzyszenie Seniorów – PROMYK z siedzibą w Bartnikach. Organizacja wnioskowała o wprowadzenie n/w zmian w projektowanym rocznym programie współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015:

 

 

 

Lp.

Wniosek Organizacji

Przyjęcie / odrzucenie propozycji wraz z uzasadnieniem

1

W punkcie II programu - Kierunki współpracy z organizacjami Pozarządowymi uzupełnić:
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Propozycję uwzględniono - w punkcie II programu zostanie zawarty zapis
„- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”
o którym mówi art. 4 pkt. 10 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

2

W punkcie V programuOkres realizacji programu uzupełnić: Na wniosek organizacji lub innego podmiotu, Wójt może zlecić wykonanie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalny lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki: 
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000,00 zł
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni
3) łączna kwota środków finansowanych przekazana w ten sposób tej samej organizacji lub innemu podmiotowi w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł

4) łączna kwota przekazana w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizację lub inne podmioty

Propozycję finansowania zaakceptowano -
samego zapisu w programie nie uwzględniono z uwagi, iż stanowią one zapis w ustawie

 

Na tym protokół zakończono.

 

Osoba sporządzająca protokół:

Młodszy referent Karolina Obłąkowska   

Wójt Gminy Puszcza Mariańska

/-/ Michał Staniak

 

 

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

20-10-2014

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 

 

 

 

31 październik 2014 w godz.

 

8:00 – 15:00 Biernik nr: 19 – 31  ul. (Woskowa, Słoneczna), Wilczynek nr: 1 – 12

 

 

Michałowskie Smaki zintegrowały mieszkańców wsi

17-10-2014

Michałowskie Smaki zintegrowały mieszkańców wsi

 

W dniu 5 października 2014 r. we wsi Michałów miało miejsce ciekawe wydarzenie – odbył się piknik „Michałowskie Smaki”. Spotkanie to zorganizowała grupa mieszkańców wsi – Michałowska Grupa Działania, w skład której wchodzą: Krystyna Jędrzejewska, Zbigniew Jędrzejewski oraz Bożena Gawart.Warto podkreślić, iż jest to kolejne wydarzenie, którego podjęli się cilokalni liderzy. Grupa, przy współpracy z OSP Michałów, uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnierealizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My.

Organizacja pikniku „Michałowskie Smaki” miała dwa cele: wypromowanie potraw tradycyjnych oraz integrację mieszkańców. Uczestnicy degustowali potrawy: smalec, pierogi oraz ciasta, zachwycając się ich smakiem. Przy tej okazji zebrano inne przepisy przekazywane z „dziada pradziada”, a potrawom przyporządkowano lokalne nazwy, np. szarlotka „Michałówka” czy michałowskie pierogi parzone. Przepisy umieszczono w załączonym folderze. Poza tradycyjną kuchnią uczestnikom zapewniono dania z grilla, a dzieciom słodki poczęstunek. Podczas pikniku zorganizowano szereg atrakcji, zarówno dla tych najmłodszych, jak i starszych mieszkańców. Strażacy OSP Bartniki i Michałów przygotowali ciekawy pokaz akcji ratowniczej, który przyciągnął wielu uczestników spotkania. Ponadto odbyły się przejażdżki bryczką, konkursy oraz pokaz sprzętu strażackiego. Na zakończenie mieszkańcy do późna bawili się przy muzyce. W organizację pikniku „Michałowskie Smaki” zaangażowało się wielu mieszkańców wsi, za co serdecznie dziękujemy. Trzymamy kciuki, aby takie spotkania były kontynuowane, a odkryte zasoby kulinarne wykorzystane do dalszej aktywności mieszkańców.

 

Szkolenie

13-10-2014

Uczyliśmy się skutecznego pozyskiwania sponsorów, rozmawialiśmy o prawach autorskich, pisaliśmy też biznesplany. Czas na to, by „przyjrzeć się” działalności gospodarczej i odpłatnej w organizacji.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się, na czym się skupić
i jakie są korzyści prowadzenia takiej działalności

 

zgłoś się na

D

szkolenie pt.”Działalność odpłatna i gospodarcza w organizacjach pozarządowych”

organizowane przez

Lokalne Centrum Informacji i Wspomagania

Organizacji Pozarządowych w Puszczy Mariańskiej

 

Szkolenie skierowane jest do: przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz ich związków i porozumień (pracownicy, członkowie, wolontariusze) oraz przedstawicieli administracji publicznej z terenu powiatu żyrardowskiego i gminy Bolimów w powiecie skierniewickim, zainteresowanych współpracą
z organizacjami pozarządowymi.

 

Szkolenie przeprowadzone zostanie w dniach:

27.10.- 30.10.  w godzinach 16:30-20:00

Miejsce: Żyrardów, ul. Stefana Jodłowskiego 25/27( kompleks „Aqua Żyrardów”)

ZAPISY (DO 24.10.2014 R., do godziny 12:00):

 

Ø  telefon: 46/ 831-81-09, e-mail: centrum@inicjatywa.info.pl, www.inicjatywa.info.pl

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.
Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

13-10-2014

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości :

 

 

24 października  2014 w godz.

 

8:00 – 11:00 Lisowola nr: 1 – 22, Łajszczew Stary nr: 15 – 23, 74, 80, 81, 82, Emilianów nr: 2, 3, 8, 9, 14, 15, 67, Sapy nr: 1 – 20, Wycześniak, Wincentów

 

27 października  2014 w godz.

 

9:00 – 14:00 Kamion dz.282   

 

 

28 października 2014 w godz. 

 

8:00 – 15:00  Grabina(ze stacji transf. Grabina Duża)  ul. Duża, Turystyczna

 

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

13-10-2014

Rejon Energetyczny  Żyrardów   informuje, że ze  względu na  przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości : 

 

 

23 październik 2014 w godz.

 

 

8:00 – 15:00 Puszcza Mariańska nr: 1 – 30 ul. (Akacjowa, Podleśna , Sosnowa , Sobieskiego nr: 15A, 20 – 61, Kolejowa,. Konstytucji 3 – go Maja, Kozłowskiego, Papczyńskiego, Senatorówka , Sobieskiego, Sosnowa), Biernik, Olszanka, Chrząszczew, Wilczynek, Zator Marianów, Wygoda nr: 8 

 

 

 

28 października 2014 w godz.

 

8:00 – 15:00 Nowa Huta, Stara Huta nr: 1 – 5 .

 

 

 

 
Odwiedziło nas już 7953249 osób.